UBS: le stime dei prezzi dei metalli preziosi del 22 dicembre

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.